НОВИ ОБЕКТИ

Проект: Парк за отдих , спорт и разлечения “Казармите“ – гр. Севлиево
Тип обект: озеленяване

Още снимки

Описание:

Възложител: община севлиево

Фаза: концепция

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ :

Главен проектант: Арх . Емил Леков 

Проектанти:  Инж. Пенчо Добрев, Л.арх. Виолета Донева, Л.арх. Николета Илиева, Стр.техн. Данаил Димов

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

мото на концепцията: “ освободения дух”

І. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА

Настоящото предложение за Концепция е разработено въз основа на изготвените и предоставени от Община Севлиево – “Конкурсна програма “ и “ Задание “ , при спазване изискванията на Закона за устройство на територията .

С представените от колектива графични и текстови материали , са изпълнени всички изисквания за съдържанието на конкурсната концепция и формата на представянето й , посочени в Конкурсната програма и Заданието .

 ІІ. ФОРМИРАНЕ ФИЛОСОФИЯТА НА КОНЦЕПЦИЯТА

Теренът , определен за изграждане на бъдещият парк за отдих ,спорт и развлечения в гр. Севлиево , на който са били разположени  казармите , се намира  в северната част на града в близост до р.Росица и е заобиколен от жилищни кварали.

До предоставянето й в собственост на Община Севлиево с решение на Министерския съвет , това е  закрита територия за града в рамките на казармената ограда , живееща свой живот ,управляван от казармените порядки и военните устави. 

Стремежът на държавата  ни за приближаване към европейските стандарти и предстоящото ни приемане в Европейския съюз ,  е добър повод и у нас да приложим европейските практики за превръщането на бивши производствени или военни терени в градски паркове за отдих , култура и забавления .

В основата на нашата философия за концепция стои убеждението , че бъдещото устройство на бившата казармена територия  в гр.Севлиево , трябва да символизира и внушава освобождаването на духа на неговите граждани през новия ХХІ век в резултат на икономическия просперитет на града  и търсенето на по-тясна връзка с природата и нейното опазване , като същевременно дискретно се запази и споменът за миналото битие на терена . Затова избраното от нас мото за философията на устройствената концепция е: “ОСВОБОДЕНИЯТ ДУХ “

ІІІ. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ, КОМУНИКАЦИОННА ДОСТЪПНОСТ И АЛЕЙНА МРЕЖА

Концепцията предлага градоустройствено приобщаване на терена , обект на разработката към градската структура , чрез неговото бъдещо оформяне като втори градски център - парк , диаметрално разположен на административния център , с развитието и на функциите - култура , развлечения , спорт  , търговия и обслужване ,сред богато озеленена  среда и открити пространства с декоративни ефекти .  Предлага се да отпадне планираната обходна комуникационна връзка от север , която би откъснала от парковата територия  изключително атрактивната като природна даденост тераса на р.Росица. За целта  е необходимо да се проведат процедури по частичното изменение на ОУП .

Достъпността с личен транспорт до територията  ще бъде с комбинирани входове  за пешеходци и МПС от западната и източната й страна ,  с осигуряване на необходимите по задание паркинги в регулационните граници на парка  за по 30 коли и с резерви за тяхното бъдещо разширение.

Централния вход ще бъде от ул.”Ст.Пешев”, осигуряващ масов пешеходен достъп от основната градска жилищна територия .  Предвижда се и  служебен транспортен вход в североизточната част на територията ,  за паркова стопанска база с разсадник и оранжерии .

Пешеходният достъп до новия градски център в паркова среда от останалите градски територии , ще бъде осигурен с второстепенни входове от запад и изток , а от север с пешеходна крайречна променада, ще се осъществи обходна връзка успоредно на ул.”Крайречна” с административния център на града.

Предлагаме два варианта за допустим режим на ползване на парковата територия :

 - Първият / по-евтин/ вариант за контролиран достъп предвижда изграждане само на ограда от плътна и ажурна част, от всички страни  на Централната паркова зона – “изток “, с врати на централния и второстепенния вход и декоративни дискретни врати-арки по алеите към останалата паркова територия .  Останалата паркова територия ще се огради със зелена ограда от жив плет ,като контролиране на достъпа с бариера ще има само при западния транспортен вход .

 - Вторият /по-скъп/ вариант предвижда както беше подсказано от Заданието , ограждане с ограда от плътна и ажурна част на цялата паркова територия от изток,юг , запад и частично от север.

Предлагаме повечето от съществуващите сградите и всички навеси да се премахнат , като част от строителните отпадъци да се използват за формиране на геопластика за раздвижване релефа на терена  . На запазените сградите ,ще се оформят покривни градини и фасадно озеленяване  -“ Градина на два етажа”.

Парковата територия в източната част ,   предлагаме да се впише в една обходна алея с формата на разкъсан  от ситуираната открита естрада кръг . Алеите вътре в този кръг и оформените от тях пространства ще бъдат с геометричен характер , съответстващ на идеята във философията на концепцията .

Алейната мрежа след излизането от този “пръстен”от двете страни на естрадата, добива свободен , пейзажен характер и навързва всички обекти и съоръжения в западна и северна посока .

Концепцията предлага  атракционно релсово влакче по трасе , избягващо конфликти с пешеходното движение .
 
ОСНОВНИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПАРАМЕТРИ:

По своето предназначение , парка се доближава до формулировката /Наредба № 7 / - територия за спорт и развлечения .

За град Севлиево , нормативът за такава територия е – 6 – 8 кв.м. на жител .

1.При площ на парка по Задание от около 14 ha ,той ще задоволява нуждите на : от 17500 до 23000 жители;

2.При площ на парка по нашето предложение от около 18 ha , той ще задоволява нуждите на : от 22000 до 30000 жители .

При тези градоустройствени параметри ,парк “Казармите” ще се превърне в парк за спорт и развлечения не само за жителите на гр.Севлиево и неговата община , но и за жителите на целия регион .
                
ІV. ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ

Нашата устройствена концепция предлага на територията на бъдещият парк да се формират три функционални зони :

1. Централна паркова зона – “Изток”

С оглед близостта до градските райони с основно жилищно обитаване , за тази зона се предвиждат функции с характер на МОЛ , които ще привличат и най-голям брой посетители – обекти на културата /военен музей , книжарници ,изложбени зали , открита естрада и др. / , атракциони за деца и възрастни в зала и на открито , градини на два етажа ,търговски обекти , заведения за обществено обслужване –ресторанти , заведения за бързо хранене , кафе-сладкарници , интернет-зали , тоалетни и др.

Тя ще бъде представително оформена от алейни и площадни пространства с декоративна настилка , цветни ефекти и партери , водни ефекти , паркови архитектурни елементи , декоративно осветление и декоративна пластика и т.н.

Стопанската част за строеж и поддържане на парка и другите градски територии , с оглед да не се безпокоят посетителите , е разположена в периферията на зоната , извън кръговата обходна алея.

2 .Паркова зона – “ Запад “ .

Зоната ще бъде оформена  в пейзажен , ландшафтен стил. Тук ще бъдат разположени съоръжения за спорт , игри и атракционни занимания за различните възрастови групи . Присъствието на сгради в сравнение с първата зона е незначително , като с оглед освободеността при избора на занимания в тази зона , се предвижда и свободно разполагане и игра по откритите тревни пространства.

3 .Паркова зона – “Север “.

Концепцията предлага включване на терена между бившата казарма и р. Росица в парковата територия , където да се оформи тиха зона за разходки , плаж , пикник и барбекю .

С оглед на опасността от заливане при високи речни води , предлагаме алеите и площадките по нея да бъдат на наколна надземна конструкция с височина над най-високия воден стоеж , а достъпът до терена от тях да става чрез стълби, разположени на определени места .

През тази зона ще се прокара и обходната крайбрежна пешеходна връзка между административният градски център и бъдещият парк.Тази зона ще бъде със свободен достъп , без ограждане .

V. ПАРКОУСТРОЙСТВЕН ОБРАЗ

Паркоустройственият образ на различните функционални зони ще има различен характер , с оглед на композиционното им оформяне , вида на заниманията в тях , предназначението им  и  идеята във философията на концепцията  .

Паркоустройствените параметри  за двете основни зони са дадени на основния чертеж на устройствената концепция . Композиционно , Концепцията предвижда следното паркоустройствено оформяне на отделните зони :

1. Ограждане периферията на парка с рамкираща ивица от жив плет, храсти и дървета . Изолиране терена на градската пречиствателна станция с масивен изолационен пояс от дървета и храсти .

2.В Парковата централна зона –“ Изток” ,се предвижда присъствие на дървесната растителност предимно под формата на алейно и групово разполагане .Наличие на декоративни ефекти от цветни площи , вода , декоративна настилка , паркова мебел , декоративна пластика и парково осветление.

3.В Парковата зона – “Запад “ ,  се предлага подчертаване на ландшафтният композиционен характер с рисунъка на алейната мрежа и нейната настилка , използването на растителността предимно под формата на дървесни и храстови масиви .

4. В Паркова зона – Север “ ,при основното присъствие на откритото естествено тревно пространство на речната тераса и реката, се предлага само  логически оправдано разполагане на групи и отделни екземпляри от влаголюбива дървесна растителност .

VІ. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

В трите зони могат успоредно да се извършват необходимите строителни работи , съобразно осигурените за целта средства . Приоритетност във времето на изграждане обаче трябва да се даде в следния ред :

1. Паркова зона – “Изток” , където с оглед на съсредоточените функции , може да се очаква най-голям интерес от гражданите за посещение и най- голяма възможност за финансови приходи за общината , които да се реинвестират в изграждането и на останалите паркови територии ;

2. Втората по приоритет  е Паркова зона – “Запад”, която ще осигури условия за спортуване и развлекателни занимания на открито ;

3.Последна  като реализация ще бъде Паркова зона – “Север”.

VІІ. МЕХАНИЗМИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИДЕИТЕ

Концепцията цели Парк “Казармите” и особено неговата централна част , да се превърне в нова форма”МОЛ”, патент “Севлиево” , където всички атракционни , културни и търговски обекти под формата на едноетажни паркови павилиони заедно с паркоустройството, могат да се реализират при следните механизми :

1. Под формата на концесия за един инвеститор, който под ръководството на общината да поеме изграждането по проект на цялата паркова територия и отдаването на отделни обекти от нея под наем.

2.  Предоставяне  на отделни обекти за реализация на инвеститори под формата на дългосрочен наем  с прилежащата им паркова територия , под контрол на общината за цялостно реализиране на устройствения проект . Реинвестиране на получените приходи от общината в цялостното паркоустройство на територията .

Още снимки


Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk