НОВИ ОБЕКТИ

Проект: Хотелски балнеологичен комплекс, Стрелча 1
Тип обект: обществени

Още снимки

Описание:
OБЕКТ:
Хотелски балнеологичен комплекс

ЧАСТ:
Архитектура

ИНВЕСТИТОР: "ФОРЕСТ" ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ИВИС-Проектиране & Дизайн" ООД

РЪКОВОДИТЕЛ: Aрх. ЕМИЛ ЛЕКОВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Хотелски  балнеологичен  комплекс  в  УПИ  Х, кв. 62, гр. Стрелча

Проектът е разработен във връзка с обявения от община Стрелча публечен конкурс на УПИ Х-  общ. "Хотелски балнеологичен комплекс" в кв.62 , гр. Стрелча и е изготвен според  приложената  към документацията скица  №. 192 от 01.12.2004г. за  УПИ Х.

Същият се намира в кв. 62 от централната част на града.

При проектирането са спазени изискванията, посочени в конкурсната документация.

Проектната документация е в две части:

1. ПУП по член 110, ал.1, т.,3 от ЗУТ ,-  М 1:500

2. Идеен инвестиционен проект част "архитектурна" – П 1:100

ЧАСТ ПЪРВА  -  ПУП

А. Описание

При проектирането са спазени всички ограничителни параметри, поставени от общината, а именно:

1. ниско застрояване,съгласно чл.23, ал.1, т.1 от ЗУТ;

2. плътност на застрояване до 50%, съгласно чл.28, ал.2, т.1 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

3. интензивност на застрояване до 2,0 по чл.28,ал.2, т.2 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ;

4. озеленена площ мин. 50% по чл.28, ал.2, т.3от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.

Представените материали са изготвени, съгласно чл. 48, ал.1 и ал. 3, т.1 и 3от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Площта на имота е 2276 кв.м.

Достъпът до УПИ  Х е от съсъществуващата улица по източната.регулация.

Настоящият проект е разработен така, че съществуващият  терен, който е с над 3м. по- ниско  от обслужващата  транспортна алея е минимално засегнат.

С  ПУП за  УПИ  Х се предвижда изграждането на следните подобекти:

1. Хотел с ресторант, конферентна зала, покрит басейн, фитнес, сауна и парна баня, физиотерапия и подземен паркинг

2. Открит басейн

Забележка: поради особеното си теренно разположение спрямо улицата, възможност за организиране на външен паркинг за гостите на хотела тук липсва.

Б. Технико-икономически показатели
 
С проекта са постигнати следните показатели по чл. 28, ал.2, т.1, 2 и 3. и от Наредба № 7 ПНУОВТУЗ:


                                                          показатели                 показатели
                                                          по проект                     по норматив 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
П / на застр. %/                                      46,13%                     20 - 50 %
Кинт/интензивност/                                 1,7838                   0,5% - 2,0%
Позел./показател за озел./ %            50,14                        50% - 70%

В. Баланс на УПИ Х, кв.62 "Хотелски балнеологичен комплекс"

Елементи на УПИ                 показател в кв.м.      %
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Застроени площи                      1050                  46,13
2. Транспортни алеи                         85                    3,73
3. Зеленени и водни площи        1141                  50,14

         Общо     УПИ  Х                 2276 кв.м.               100,00%


ЧАСТ  ВТОРА  - ИДЕЕН ПРОЕКТ

А. Съдържание на проекта
 
Съдържанието на проекта е съгласно Наредба № 4/ 21.05.2001г, раздел І, чл.27, 28, 29, 30 и 31.

Представени са следните чертежи:

1. Разпределение сутерен;
2. Разпределение приземен етаж;
3. Разпределение партер;
4 .Разпределение хотелски етаж;
5. Разпределение І ви мансарден етаж;
6. Разпределение ІІ ри мансарден етаж;
7. Разрези – напречен и надлъжен;
8. Фасади;
9 .Фотореалистични изображения.

С проекта е постигната ІV категория на обекта/ чл. 137, ал. 1, т.4 б от ЗУТ.

Категорията ,съгласно Наредба за категоризиране на туристическите обекти, приложение 1 към чл.2 ,ал.1, т.1 е  3 звезди.

Б. Функционално и планировъчно решение 
 
Хотелът представлява  Г- образно очертана в план сграда. Главният вход е от страната на улицата, която е с 3м. над котата на парцела. Фоайето е на кота 0,00, която е със 70см. над кота терен улица.

Около приемното фоайе са организирани главното стълбище и асансьор, рецепцията, административният блок, конферентната зала, лоби барът, кътът за контакти и санитарен възел. В двата края на фоайето са осъществени връзките с хотелските крила на това ниво, посредством стъпала и рампи за инвалидни колички Същите са с известна денивелация, спрямо приемната част, обуславена от естествената теренна денивелация.

Следващото ниво е изцяло жилищно със съответните камериерски офиси. В двта края  и  централната част  се развиват мансардните етажи, достъпът до които се осъществявя от трите стълби.

На ниво приземен към двора етаж се развиват ресторантът  с кухненския блок и складове от едната страна, а от другата  рехабилитационния сектор, включващ  басейн, парна бана и сауна, фитнес и физиотерапия. За басейна и за физиотерапевтичните процедури ще се използват геотермалните източници В сутерена се предвижда организирането на паркинг за 22 коли. На това ниво е и зареждането на хотела.

Покривът на хотела е предвиден да се изпълни от стоманобетонова конструкция. Той е скатно оформен и е покрит с керемиди тип  "Брамак".

При избора на материалите – камък и дърво при фасадното решение проектантът се е съобразил с образа на българскат къща, характерен за района.

При  проектирането на комплекса са спазени изискванията на наредбата за категоризиране на туристическите обекти и на чл. 169 от  ЗУТ:

-пожарна безопастност на строежа- осигурени са евакуационни изходи, използвани са негорими материали и такива с висока устойчивост на горене, защитни лакове и бои;

-безопасно ползване на обекта – осигурени са необходимите предпазни парапети, използвани са подходящи за съответния вид помещение подови настилки, не се използват материали с вредно действие върху здравето на хората.

-проектът е в съответствие с наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

В. Технико–икономически показатели


Тип стая                                                                             брой
-----------------------------------------------------------------------------------
единична                                                                              9
двойна                                                                                   20
двойна лукс                                                                          5
двустаен апартамент                                                        2
двустаен апартамент лукс                                               1
тристаен апартамент                                                        1
двустаен мезонет                                                               1


Брой легла                                                                           76
Брой паркоместа                                                               22

Застроена площ                                                - 1050,00 кв.м.
Разгъната застроена площ                            - 4106,00 кв.м.
Застроена площ по нива:
    сутерен                                                            - 1237,00 кв.м.
    приземен етаж                                             - 1050,00 кв.м.
       партер                                                          - 1245,00 кв.м.
       хотелски етаж                                            - 1133,00 кв.м.
       І-ви мансарден етаж                                - 522,00  кв.м
       ІІ-ри мансарден етаж                               - 156,00 кв.м.
          -----------------------------------------------
    ОБЩО:     5343,00 кв.м.

Коти                                      Абсолютна              Относителна
---------------------------------------------------------------------------------------
Терен улица                           483,70                         -0,70
партер                                     484,40                           0,00
корниз  ниска част               490,00                         +6,00  

Съгласно Наредба №7 от 22.12. 2003 г. максималната височина до кота корниз за тип "ниско" застрояване се определя на 10 м.

Още снимки

Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk